Loading...

מאמרים וכתבות

פתיחת הסכמי גירושין לאור בע"מ 919/15

פס"ד בע"מ 919/15 חולל מהפכה עצומה בנושא דמי המזונות

פתיחת הסכם- תביעה עצמאית של קטין

ייפוי כוח מתמשך

פתיחת הסכם שינוי נסיבות

מאמר בנושא פתיחת הסכמים בעקבות בע"מ 919/15‎

  1. הצדדים נישאו זל"ז כדמו"י מיום 14.8.2006 ואולם בשל קרע שנגלע ביניהם חתמו על הסכם גירושין ביום 20.1.15 שאושר ע"י בית משפט לענייני משפחה ראשל"צ וקיבל תוקף של פסק דין ביום 26.1.15 (להלן- הסכם הגירושין).
  2. כיוון שלצדדים שני ילדים קטינים: ר., יליד 2010, וא., אשר אובחן על רצף האוטיסטי, יליד 2007, כלל הסכם הגירושין אף התייחסות לענייני מזונותיהם, משמורתם והסדרי השהייה עמם.