Loading...

גישור לגירושין

 1. הצדדים נישאו זל"ז כדמו"י מיום 14.8.2006 ואולם בשל קרע שנגלע ביניהם חתמו על הסכם גירושין ביום 20.1.15 שאושר ע"י בית משפט לענייני משפחה ראשל"צ וקיבל תוקף של פסק דין ביום 26.1.15 (להלן- הסכם הגירושין).
 2. כיוון שלצדדים שני ילדים קטינים: ר., יליד 2010, וא., אשר אובחן על רצף האוטיסטי, יליד 2007, כלל הסכם הגירושין אף התייחסות לענייני מזונותיהם, משמורתם והסדרי השהייה עמם.
 1. הצדדים נישאו זל"ז כדמו"י מיום 14.8.2006 ואולם בשל קרע שנגלע ביניהם חתמו על הסכם גירושין ביום 20.1.15 שאושר ע"י בית משפט לענייני משפחה ראשל"צ וקיבל תוקף של פסק דין ביום 26.1.15 (להלן- הסכם הגירושין).
 2. כיוון שלצדדים שני ילדים קטינים: ר., יליד 2010, וא., אשר אובחן על רצף האוטיסטי, יליד 2007, כלל הסכם הגירושין אף התייחסות לענייני מזונותיהם, משמורתם והסדרי השהייה עמם.
 3. הצדדים נישאו זל"ז כדמו"י מיום 14.8.2006 ואולם בשל קרע שנגלע ביניהם חתמו על הסכם גירושין ביום 20.1.15 שאושר ע"י בית משפט לענייני משפחה ראשל"צ וקיבל תוקף של פסק דין ביום 26.1.15 (להלן- הסכם הגירושין).
 4. כיוון שלצדדים שני ילדים קטינים: ר., יליד 2010, וא., אשר אובחן על רצף האוטיסטי, יליד 2007, כלל הסכם הגירושין אף התייחסות לענייני מזונותיהם, משמורתם והסדרי השהייה עמם.
 1. הצדדים נישאו זל"ז כדמו"י מיום 14.8.2006 ואולם בשל קרע שנגלע ביניהם חתמו על הסכם גירושין ביום 20.1.15 שאושר ע"י בית משפט לענייני משפחה ראשל"צ וקיבל תוקף של פסק דין ביום 26.1.15 (להלן- הסכם הגירושין).
 2. כיוון שלצדדים שני ילדים קטינים: ר., יליד 2010, וא., אשר אובחן על רצף האוטיסטי, יליד 2007, כלל הסכם הגירושין אף התייחסות לענייני מזונותיהם, משמורתם והסדרי השהייה עמם.
 3. הצדדים נישאו זל"ז כדמו"י מיום 14.8.2006 ואולם בשל קרע שנגלע ביניהם חתמו על הסכם גירושין ביום 20.1.15 שאושר ע"י בית משפט לענייני משפחה ראשל"צ וקיבל תוקף של פסק דין ביום 26.1.15 (להלן- הסכם הגירושין).
 4. כיוון שלצדדים שני ילדים קטינים: ר., יליד 2010, וא., אשר אובחן על רצף האוטיסטי, יליד 2007, כלל הסכם הגירושין אף התייחסות לענייני מזונותיהם, משמורתם והסדרי השהייה עמם.
 1. הצדדים נישאו זל"ז כדמו"י מיום 14.8.2006 ואולם בשל קרע שנגלע ביניהם חתמו על הסכם גירושין ביום 20.1.15 שאושר ע"י בית משפט לענייני משפחה ראשל"צ וקיבל תוקף של פסק דין ביום 26.1.15 (להלן- הסכם הגירושין).
 2. כיוון שלצדדים שני ילדים קטינים: ר., יליד 2010, וא., אשר אובחן על רצף האוטיסטי, יליד 2007, כלל הסכם הגירושין אף התייחסות לענייני מזונותיהם, משמורתם והסדרי השהייה עמם.
 3. הצדדים נישאו זל"ז כדמו"י מיום 14.8.2006 ואולם בשל קרע שנגלע ביניהם חתמו על הסכם גירושין ביום 20.1.15 שאושר ע"י בית משפט לענייני משפחה ראשל"צ וקיבל תוקף של פסק דין ביום 26.1.15 (להלן- הסכם הגירושין).
 4. כיוון שלצדדים שני ילדים קטינים: ר., יליד 2010, וא., אשר אובחן על רצף האוטיסטי, יליד 2007, כלל הסכם הגירושין אף התייחסות לענייני מזונותיהם, משמורתם והסדרי השהייה עמם.
 1. הצדדים נישאו זל"ז כדמו"י מיום 14.8.2006 ואולם בשל קרע שנגלע ביניהם חתמו על הסכם גירושין ביום 20.1.15 שאושר ע"י בית משפט לענייני משפחה ראשל"צ וקיבל תוקף של פסק דין ביום 26.1.15 (להלן- הסכם הגירושין).
 2. כיוון שלצדדים שני ילדים קטינים: ר., יליד 2010, וא., אשר אובחן על רצף האוטיסטי, יליד 2007, כלל הסכם הגירושין אף התייחסות לענייני מזונותיהם, משמורתם והסדרי השהייה עמם.