Loading...

פתיחת הסכמים לאור בע"מ

פתיחת הסכמי גירושין לאור בע"מ 919/15

פס"ד בע"מ 919/15 חולל מהפכה עצומה בנושא דמי המזונות

עד שנת 2017 חייבו בתי המשפט את האב במזונות והטילו עליו את מלוא האחריות הכלכלית לצרכים ההכרחיים של הילדים, גם אם מצבה הכלכלי של האם היה טוב משלו. גם כשהמשמורת הייתה משותפת הטילו בתי המשפט את עיקר החיוב על האב וזיכו אותו בהפחתה חלקית בלבד מתשלום המזונות. יחס ההכנסות של ההורים לא היה רלוונטי, וכך גם ההוצאות הישירות שהאב הוציא על הילדים. וקבע שמגיל שש ואילך  בחודש יולי 2017 ,בפסק הדין בפרשת בע"מ 919/15 ,שינה בית המשפט העליון כללים אלה וקבע כי חובת המזונות תהא ניטרלית מבחינה מגדרית ותיקבע לפי יחס הכנסות ההורים ולפי היקף ההוצאות הישירות שכל אחד מהם מוציא בגינם.

מאז ובעקבות המהפכה שנוצרה בנושא המזונות החלו להיפתח תיקים רבים להפחתת מזונות בשל הלכת הלכת בע"מ 919/15 . כאשר השאלה היא האם הלכת בע"מ 919/15 חלה רטרואקטיבית גם על תיקים סגורים וחלוטים. לעת הזו, מרבית השופטים טוענים כי לא די בהלכת בע"מ 919/15 להוכחת שינוי נסיבות מהותי וכי יש להוכיח דבר מה נוסף, ברם, אין בעניין זה פסיקה אחידה ו/או פסק דין מנחה. בפסק הדין שנתן בית המשפט העליון בבע"מ 919/15  שונתה ההלכה שהייתה נהוגה בבתי המשפט למשפחה, ונקבע כי כאשר מקורות ההכנסה של ההורים זהים, והמשמורת על הילדים מעל גיל 6 משותפת, גם תשלום המזונות יוטל עליהם בצורה שוויונית. ולכן אבות רבים החלו נוהרים לבתי המשפט לענייני משפחה כדי בבקשה להחיל את השלכותיה של ההלכה החדשה אף על המקרה שלהם.

 

בעקבות ההלכה החדשה אנו עדים לאחרונה לפסיקות שמחייבות אבות במזונות נמוכים בגובה כמה מאות שקלים, ולעיתים הם אינם מחויבים כלל. זאת, להבדיל ממה שנפסק בעבר, כשחיובי המזונות עבור ילדים בגילאי 15-6 הגיעו לאלפי שקלים בחודש.

 

המציאות החדשה שנוצרה בעקבות הפסיקה היא שאבות עותרים לקבלת משמורת משותפת או זמני שהות נרחבים יותר עם הילדים על מנת להפחית את גובה המזונות ו/או לפתוח את הסכם המזונות. בית המשפט העליון צפה זאת וקבע כי אם זו הדרך שבה יזכו הילדים לשני הורים הנושאים יחדיו בנטל גידולם - אז לכל הפחות כולם יוצאים מורווחים.

 תוצאה נוספת של הפסיקה היא שחלק מהאבות המשלמים סכומים גבוהים עבור מזונות ילדיהם בשל פסיקות שנתנו בעניינם בעבר, החליטו, בעקבות הפסיקה החדשה, לפנות אל בית המשפט בבקשה להפחתת סכום המזונות שכן ההלכה החדשה מהווה שינוי נסיבות. בקשות אלו, שתחילה סורבו מחשש להצפה בבקשות דומות, נענות היום יותר ויותר.